ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ރަސްމީ ޖަލްސާ

6 އޮކްޓޫބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމު މިއަހަރު 04 ބޭފުޅަކަށް އަދި ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު 14 ބޭފުޅަކަށް ދެއްވައިފި
6 އޮކްޓޫބަރު 2021, ޚަބަރު
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމާއި، ކީރިތި ޤުރްއާން ހިތުދަސްކޮށް އެއްވަނަ ދަރަޖައިގައި ފާސްވި ޙާފިޡުންނަށް ދެއްވާ ޚާއްޞަ މެޑެލް މިރޭ ދެއްވައިފި
6 އޮކްޓޫބަރު 2021, ޚަބަރު
ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމަކީ، ޤައުމިއްޔަތު ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް މަސައްކަތަށް ހަދަންޖެހޭ- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
6 އޮކްޓޫބަރު 2021, ޚަބަރު
އެކުވެރި ދައުލަތްތަކުގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ސެޝަންގެ ރައީސް އަދި ރާއްޖޭގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ޢަބްދުﷲ ޝާހިދަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ނިޝާން ޢިއްޒުއްދީނުގެ ޢިއްޒަތުގެ ވެރިކަމުގެ ލަޤަބު އަރުވައިފި
6 އޮކްޓޫބަރު 2021, ޚަބަރު
މިއަދު އަޅުގަނޑުގެ އެންމެ އިސް ޤައުމީ ވާޖިބަކީ، ރާއްޖޭގެ އެންމެ މަތީ މަޞްލަޙަތު ރައްކާތެރިކުރުން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
6 އޮކްޓޫބަރު 2021, ޚަބަރު
President confers National Award of Honour and National Award of Recognition
06 October 2021, Press Release
President confers Order of the Distinguished Rule of Izzuddin to PGA of the 76th Session of the UNGA Abdulla Shahid
06 October 2021, Press Release
President confers the National Award for Special Achievement and Special Medal for Memorising the Holy Quran
06 October 2021, Press Release
My foremost national duty today is to protect the interests of the nation – President
06 October 2021, Press Release
President says conserving the environment should be a fundamental step in preserving our nation and sovereignty
06 October 2021, Press Release