ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް 50 އަހަރު ފުރޭ މުނާސަބަތުގެ ކައުންޓްޑައުން ފެށުމުގެ ހަފްލާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

3 އޮކްޓޫބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އޮކްޓޫބަރުމަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވައިފި
3 އޮކްޓޫބަރު 2021, ޚަބަރު
President declares 3rd October as National Tourism Day
03 October 2021, Press Release