ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައު ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރެއް އައްޔަނުކުރެެއްވުން

3 އޮކްޓޫބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

‎ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
3 އޮކްޓޫބަރު 2021, ޚަބަރު
President appoints new Minister of State for National Planning, Housing and Infrastructure
03 October 2021, Press Release