ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު "އެކުވެރި އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ" ނެޓްވާރކިންގ ޑިނައިގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

30 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއްގައިވެސް އިސްރާފު ކުޑަކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
30 ސެޕްޓެންބަރު 2021, ޚަބަރު
Vice President urges to reduce wastage in all facets of life
30 September 2021, Press Release