ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކުވޭތުގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

24 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President meets the Kuwaiti Prime Minister on the sidelines of UNGA 76
24 September 2021, Press Release
އ.ދ. ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޙަވާސާގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުވޭތުގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
24 ސެޕްޓެންބަރު 2021, ޚަބަރު