ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ގަޔާނާގެ ރައީސްއާ ބައްދަލުކުެއްވުން

23 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President meets Guyanese President on the sidelines of UNGA 76
23 September 2021, Press Release
އ.ދ. ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޙަވާސާގައި، ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ގަޔާނާގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
23 ސެޕްޓެންބަރު 2021, ޚަބަރު