ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ކާބޯ ވަރޑޭ ގެ ރައީސްއާ ބައްދަލުކުެއްވުން

23 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President meets with Cabo Verdean President on the sidelines of UNGA 76
23 September 2021, Press Release
އ.ދ. ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޙަވާސާގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކާބޯ ވަރޑޭގެ ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
23 ސެޕްޓެންބަރު 2021, ޚަބަރު