ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން "އަންލޮކް ދަ ފިއުޗަރ' ޙަރަކާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

22 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އ.ދ. ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޙަވާސާގައި، ވަރޗުއަލްކޮށް ބޭއްވި 'އަންލޮކް ދަ ފިއުޗަރ' ޙަރަކާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
22 ސެޕްޓެންބަރު 2021, ޚަބަރު
First Lady participates in “Unlock the Future” at the sidelines of UNGA76
22 September 2021, Press Release