ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ޓްރާންސްފޮރމޭޓިވް އެކްޝަން ފޮރ ނޭޗަރ އެންޑް ޕީޕަލްގެ ފާރާތުން ބޭއްވެވި ޙަފްލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

22 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޤުދުރަތީ ތިމާވެށީގެ ޙިމާޔަތް ކަށަވަރުނުކޮށް ހާސިލުކުރެވޭނެ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިއެއް ނޯންނާނެކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
22 ސެޕްޓެންބަރު 2021, ޚަބަރު
"There can be no achievement of the SDGs without ensuring the protection of our natural environment." - President
22 September 2021, Press Release