ފޮޓޯ އަލްބަމް

ބަންގްލަދޭޝްއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޚްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

22 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް ބަންގްލަދޭޝްއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު އިޚްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
22 ސެޕްޓެންބަރު 2021, ޚަބަރު
Bangladeshi High Commissioner calls on the Vice President
22 September 2021, Press Release