ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރަަައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސްވިސް ފެޑެރޭޝަންގެ ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

22 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސްވިޒަރލެންޑުގެ ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
22 ސެޕްޓެންބަރު 2021, ޚަބަރު