ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރަަައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އ.ދ. ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

21 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President meets the President of the GA on the sidelines of UNGA 76
21 September 2021, Press Release
އ.ދ. ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޙަވާސާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އ.ދ.ގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
21 ސެޕްޓެންބަރު 2021, ޚަބަރު