ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރަަައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އ.ދ. ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

20 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The President meets with the United Nations Secretary General on the sidelines of UNGA 76
20 September 2021, Press Release