ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން އަލިފުށި ސްކޫލުގެ ބައެއް ކްލާސްރޫމްތަކަށް ޒިޔާރާތްކުރެއްވުން

9 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން އަލިފުށީ ސްކޫލަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނާ ޓީޗަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
9 ސެޕްޓެންބަރު 2021, ޚަބަރު
First Lady meets Raa Alifushi School students and faculty
09 September 2021, Press Release
First Lady holds discussions with Raa Rasgetheemu School faculty
09 September 2021, Press Release