ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން، 2020-2021 ވަނަ އަހަރުގެ ރެހެނދި އެވޯޑު ޙަވާލުކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވެވި ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

6 ސެޕްޓެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Rehendhi Awards aim to empower women to play key roles in national development - President Solih
06 September 2021, Press Release
މި ސަރުކާރު އަބަދުވެސް އޮންނާނީ ދިވެހި އަންހެނުންނަށް ތަރައްޤީގެ ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދީ، ދިވެހި އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމުގައި އެހީތެރިވެދޭންކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
6 ސެޕްޓެންބަރު 2021, ޚަބަރު