ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ތިމަރަފުށީ ވިޔަފާރިވެރިންނާ މަސްވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށްލެއްވުން

17 އޮގަސްޓް 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތިމަރަފުށީ މަސްވެރިންނާ ވިޔަފާރިވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި އެބޭފުޅުންގެ ކަންބޮޑުވުންތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
17 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު
President meets fishers and business owners from Thimarafushi Island
17 August 2021, Press Release