ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އަރިހަށް ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

11 އޮގަސްޓް 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Japanese Ambassador pays courtesy call on the Vice President
11 August 2021, Press Release
ޖަޕާން ސަރުކާރުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން
11 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު