ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިނޭންސް ގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި

10 އޮގަސްޓް 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ފިނޭންސް ގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
10 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު
President appoints new Minister of State for Finance
10 August 2021, Press Release