ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ދިރާސީ އައު އަހަރު ފެށުމުގެ ގޮތުން ކަލާފާނު ސްކޫލުގައި ބާއްވާ ޚާއްޞަ އެސެމްބްލީގައި ބައިވެރި ވެޑައިގެންނެވުން

10 އޮގަސްޓް 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރަނގަޅު ދަރިންތަކެއް އުފެއްދުމަކީ މުޅި މުޖްތަމަޢުގެ ވެސް ޒިންމާއެއް- ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
10 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު
Vice President speaks at special assembly to begin new academic year, acknowledges resilience of educators during Covid-19
10 August 2021, Press Release