ފޮޓޯ އަލްބަމް

ީ ދިރާސީ އައު އަހަރު ފެށުމުގެ ގޮތުން ރެހެންދި ސްކޫލްގައި ބޭއްވެވި ޚާއްޞަ އެސެމްބްލީގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން

10 އޮގަސްޓް 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރާއްޖެއަށް މިހާރު މިވަނީ އައު ޢާންމު ޙާލަތަށް އާދެވިފައި ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ކޮވިޑަށް އަބަދުވެސް ސަމާލުވާންޖެހޭކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
10 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު
The Maldives has reached a new normal; President Solih emphasises the importance of remaining vigilant against Covid-19 virus
10 August 2021, Press Release