ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލު މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

8 އޮގަސްޓް 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރަައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: 60އަށްވުރެ ގިނަ ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫއާއެކު ސަރުކާރުން ވައުދުވި ގިނަ މަޝްރޫއުތައް އައްޑޫސިޓީގައި ކުރިޔަށް އެބަދޭ- އައްޑޫސިޓީގެ މޭޔަރ
8 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު
President meets the Members of Addu City Council, Mayor reports over 60 PSIP projects underway
08 August 2021, Press Release