ފޮޓޯ އަލްބަމް

މެކްސިކޯ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު، ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުވުން

8 އޮގަސްޓް 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

New Mexican Ambassador Presents Credentials to the President
08 August 2021, Press Release
މެކްސިކޯ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާ އައު ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި
8 އޮގަސްޓް 2021, ޚަބަރު