ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލޖުމްހޫރިއްޔާ، ހދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި، ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް އަދި އަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

17 ޖުލައި 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ 3 ސްކޫލުގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ސްކޫލްތަކުގައި އެތައް ޒަމާނެއްވަންދެން ޙައްލުނުވެ ހުރި ކަންކަން ސަރުކާރުން ޙައްލުކޮށްދެއްވައިފިކަމުގައި ސްކޫލްތަކުގެ އިސްވެރިން ފާހަގަކުރައްވައިފި
17 ޖުލައި 2021, ޚަބަރު
South Thiladhunmathi educators affirm longstanding problems have been resolved by this government
17 July 2021, Press Release