ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން 25/5/2021

25 މޭ 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ދިވެހިރާއްޖެ ކޮވިޑް19 އިން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ވަޞީލަތެއް ޚާއްޞަކުރެވިގެން ދާނެ – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
25 މޭ 2021, ޚަބަރު
President assures all government resources will be utilised to counter impacts of the pandemic
25 May 2021, Press Release