ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ ތިން މަޤާމަކަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނުކުރެއްވުން

5 މޭ 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސް މަޤާމުތަކަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަނު ކުރައްވައިފި
5 މޭ 2021, ޚަބަރު
President appoints two new Cabinet Ministers and Policy Secretary
05 May 2021, Press Release