ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ކީރިތި ޤުރުއާން އުނގަންނައިދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އިފްޠިތާޙްކޮށްދެއްވުން

26 އޭޕްރިލް 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ކީރިތި ޤުރުއާން އުނގަންނައިދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވައިފި
26 އޭޕްރިލް 2021, ޚަބަރު
Vice President inaugurates programme to teach Holy Quran for those residing abroad
26 April 2021, Press Release