ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޗައިނާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން

7 އޭޕްރިލް 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Chinese Ambassador pays Farewell Call on the President
07 April 2021, Press Release
ޗައިނާ ސަފީރު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ވަދާޢީ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި
7 އޭޕްރިލް 2021, ޚަބަރު