ފޮޓޯ އަލްބަމް

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ބަންގްލަދޭޝްއާ ދެޤައުމުގެ ދެމެދުގައި އެއްބަސްވުންތައް ބަދަލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

18 މާރިޗު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Key agreements signed between the Maldives and Bangladesh
18 March 2021, Press Release
ދިވެހިރާއްޖެއާއި ބަންގްލަދޭޝްއާ ދެމެދު ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާބެހޭ 4 އެއްބަސްވުމެއްގައި މިއަދު ސޮއިކުރައްވައިފި
18 މާރިޗު 2021, ޚަބަރު