ފޮޓޯ އަލްބަމް

ބަންގަބަންދު ޝެއިޚް މުޖީބުއްރަޙްމާންގެ 'ބަރތު ސެންޓެނަރީ' ފާހަގަކުރާ ރަސްމީ ޙަފްލާ

17 މާރިޗު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޝެއިޚް މުޖީބުއް ރަޙްމާނަކީ މިޒަމާނުގެ ޑިމޮކްރަސީއާއި ސިޔާސީ މިނިވަންކަން ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ލީޑަރެއް – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
17 މާރިޗު 2021, ޚަބަރު
Sheikh Mujibur Rahman will remain a source of inspiration for many generations to come - President Solih
17 March 2021, Press Release