ފޮޓޯ އަލްބަމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ 58ވަނަ އަހަރީދުވަހުގެ "ބާއްޖަވެރި ހެނދުނެއް" ޕްރޮގްރާމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުން

29 ޑިސެންބަރު 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ "ބާއްޖަވެރި ހެނދުނެއް" ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައިފި
29 ޑިސެންބަރު 2020, ޚަބަރު
President participates in DRA’s “Baajjaveri Hendhuneh” show
29 December 2020, Press Release