ފޮޓޯ އަލްބަމް

ކޮމިއުނިޓީ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް "ދަގެނާ" ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު

28 ޑިސެންބަރު 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ނަތީޖާ ހާސިލުކުރެވޭނީ ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ހެޔޮ ނިޔަތާއެކު އިޚުލާސްތެރިކަން އިސްކޮށްގެން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވެއްޖެ
28 ޑިސެންބަރު 2020, ޚަބަރު
Sincerity and goodwill will lead to auspicious outcomes, says Vice President
28 December 2020, Press Release