ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށްޓަށް ވަޑައިގަތުން

19 ނޮވެންބަރު 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ބޭރު ޤައުމުތަކުން ސީދާ އެކި އަތޮޅުތަކަށް މުދާ ގެނެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމަކީ ވެސް، ލާމަރުކަޒީ ސިޔާސަތުގެ ވަރަށް މުހިންމު ބައެއް - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
19 ނޮވެންބަރު 2020, ޚަބަރު
Hoarafushi Airport is a reliable investment for tourism development in the entire Ihavandhippolhu region - President
19 November 2020, Press Release