ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ

11 ނޮވެންބަރު 2017

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ސަރުކާރުން ދެއްވާ ‏‏ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ޤައުމީ އިނާމާއި، ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ޤައުމީ އިނާމު ‏‏ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިރޭ ދެއްވައިފި‏
11 ނޮވެންބަރު 2017, ޚަބަރު
މަތީ ދަރަޖަ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވާ ޚާއްޞަ އިނާމު މިރޭ ދެއްވައިފި
11 ނޮވެންބަރު 2017, ޚަބަރު
އިސްލާމްދީން ނޫން ދީނަކަށް ޖާގަ ނުދިނުމުގެ ސިޔާސަތު ދިވެހި ދައުލަތުން ގެންގުޅޭހާ ދުވަހަކު ބޭރުގެ ފިކުރީ ހަނގުރާމަތައް ރާއްޖެއަށް އަމާޒުވެގެންދާނޭ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
11 ނޮވެންބަރު 2017, ޚަބަރު
ޤައުމު ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތުން ހަމައެކަކުވެސް ބާކީވެގެން ނުވާނެކަމަށާއި ސިޔާސީ ވާދައިގެ ނަތީޖާއަކީ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައަކަށް އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ވެގެންނުވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
11 ނޮވެންބަރު 2017, ޚަބަރު
އެއް ޤާނޫނު އަސާސީން އަނެއް ޤާނޫނު އަސާސީއަށް ރާއްޖެ ހިޖުރަކުރި ކުރުމުގައިވިޔަސް، އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާބަފައިން އެއްކަމެއް ރައްކާތެރި ކުރައްވާފައިވާކަމަށާއި، އެއީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ މުޤައްދަސްކަން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
11 ނޮވެންބަރު 2017, ޚަބަރު