ފޮޓޯ އަލްބަމް

މެލޭޝިޔާގެ އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރު ކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުވުން

28 މޭ 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މެލޭޝިޔާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި
28 މޭ 2012, ޚަބަރު
New Malaysian High Commissioner Presents Credentials to the President
28 May 2012, Press Release