ފޮޓޯ އަލްބަމް

57 ވަނަ އަސާސީ ތަމްރީން ކޯހުގެ ހުވާކުރުމާއި، ބަޑި ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

27 މޭ 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ސިފައިންގެ ކޮންމެ ފަރުދަކުވެސް ސިފައިންގެ ޤާނޫނީ ހުވާގެ މަތީގައި ކެތްތެރިކަމާއި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު، ސާބިތުވެ ހުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި
27 މޭ 2012, ޚަބަރު
President Waheed urges MNDF personnel to stay Loyal and Steadfast to their Oath
27 May 2012, Press Release