ފޮޓޯ އަލްބަމް

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ބައްދަލުވުން

2 މޭ 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ފިޤްހު އެކަޑަމީ އަލުން އެކުލަވައިލެއްވުމުގެ މަސައްކަތް، ވަޒީރުންގެ ސަބް ކޮމިޓީއަކާ ޙަވާލުކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިއަދު ނިންމަވައިފި
2 މޭ 2012, ޚަބަރު
President decides to reconstitute the Fiqh Academy through a Ministerial Sub-Committee
02 May 2012, Press Release