ފޮޓޯ އަލްބަމް

ކެންސޯ އޭޝިޔާ-ޕެސިފިކް ކޮންފަރެންސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

2 މޭ 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ދެމެހެއްޓިނިވި ގޮތެއްގައި ތިމާވެށީގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒު ނުކުރެވުމުގެ ނަތީޖާ، ދުނިޔެއިން މިހާރު ފެންނަމުން އެބަދާ ކަމަށާއި، މިކަމާ މަޝްވަރާ ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މިހާރުން މިހާރަށް ޢަމަލީ ގޮތުން ފިޔަވަޅު އަޅަންވެއްޖެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
2 މޭ 2012, ޚަބަރު
“Consequences of environmental neglect are not debatable anymore” – President Waheed
02 May 2012, Press Release