ފޮޓޯ އަލްބަމް

ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ފަރާތުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

29 އޭޕްރިލް 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކައުންސިލްތަކުގެ މެންބަރުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
29 އޭޕްރިލް 2012, ޚަބަރު
Representatives of Gaafu Dhaalu Atoll Council and Island Councils meet the President
29 April 2012, Press Release