ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޔޫރަޕިއަން ޕާލިމެންޓަރީ ވަފްދުގެ ބޭފުޅުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

29 އޭޕްރިލް 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޔޫރަޕިއަން ޕާލިމެންޓަރީ ވަފްދުގެ ބޭފުޅުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
29 އޭޕްރިލް 2012, ޚަބަރު
European Parliamentary delegation call on the President
29 April 2012, Press Release