ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސްރީލަންކާ ކޯސްޓްގާޑްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް ކުރެއްވި އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތް

26 އޭޕްރިލް 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ސްރީލަންކާ ކޯސްޓްގާޑްގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
26 އޭޕްރިލް 2012, ޚަބަރު
Director General of Sri Lanka Coast Guard pays a courtesy call on the President
26 April 2012, Press Release