ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހައްދުންމަތީ އިސްދުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު

1 ފެބުރުވަރީ 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ހައްދުންމަތީ އިސްދުއަށް ވަޑައިގެން، އެ ރަށުގެ ރަށު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
1 ފެބުރުވަރީ 2012, ޚަބަރު
President Visits Isdhoo
01 February 2012, Press Release