ފޮޓޯ އަލްބަމް

-2011 ވަނަ އަހަރުގެ ކުޅިވަރުގެ ޤައުމީ އިނާމު ދެއްވުމުގެ ޙަފްލާ

31 ޖަނަވަރީ 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ތަރައްޤީ ކުރުން ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަމަކަށްވަނީ، ރާއްޖޭގެ ޤައުމިއްޔަތުގެ ސިފަތައް ފާހަގަކުރުމަށްޓަކައި ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
1 ފެބުރުވަރީ 2012, ޚަބަރު
President Presents 2011 National Sports Awards
01 February 2012, Press Release