ފޮޓޯ އަލްބަމް

ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ހުޅުމާލެއިން ގޯތި ލިބުނު ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ބިމާބެހޭ ލިޔުން ޙަވާލުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތު

30 ޖަނަވަރީ 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯއްދަވައިދެއްވުމަކީ، މި ދައުލަތަށް ނުކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
30 ޖަނަވަރީ 2012, ޚަބަރު
President presents Hulhumale plot registries to recipients
30 January 2012, Press Release