ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސަރުކާރުގެ ހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށުގައި ތިބި ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުތަކުގެ ކަންކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުން ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

29 ޖަނަވަރީ 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުތަކުގައި ހިންގެވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރެއިން ނުކުންނަ ކުދިންނަކީ، ޤައުމަށް ފައިދާހުރި، ރަނގަޅު އަޚްލާޤެއްގެ ކުދިންނަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވެއްޖެ
29 ޖަނަވަރީ 2012, ޚަބަރު
Enrichment Programmes at Children’s Shelters will Help Produce Better Citizen - Vice President
29 January 2012, Press Release