ފޮޓޯ އަލްބަމް

ސަރުކާރުގެ ހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށުގައި ތިބި ކުޑަކުދިން ބަލަހައްޓާ މަރުކަޒުތަކުގެ ކަންކަން ހިނގަމުންދާ ގޮތާބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުން އިފްތިތާޙްކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

29 ޖަނަވަރީ 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރާއްޖޭގެ އެކި ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ލިބެމުންދާއިރު، އެ އެހީތައް، މުޖުތަމަޢަށާއި ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ބޭނުންކުރުމަކީ، މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
29 ޖަނަވަރީ 2012, ޚަބަރު
President Calls for Better Utilisation of NGO Funds
29 January 2012, Press Release