ފޮޓޯ އަލްބަމް

އިންޑިޔާގެ 62 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ޚާއްޞަ ޙަފްލާ

25 ޖަނަވަރީ 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އިންޑިޔާގެ 62 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވެވި ޚާއްޞަ ޙަފްލާގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
26 ޖަނަވަރީ 2012, ޚަބަރު
President and First Lady Attend India’s Republic Day Function
26 January 2012, Press Release