ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޤައުމީ ދުވަހުގެ ޙާއްސަ ޖަލްސާ

24 ޖަނަވަރީ 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ދިވެހި ޤައުމިއްޔަތު ބިނާކުރެއްވުމުގައި، ކުރައްވަން ޖެހިވަޑައިގެންނެވި ކޮންމެ ކަމެއް، ސާބިތުކަމާއެކީގައި ކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
24 ޖަނަވަރީ 2012, ޚަބަރު
President says Maldivian nationhood must be based on universal values and traditions
24 January 2012, Press Release