ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޕޯލެންޑް ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވީ އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރު ކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

21 ފެބުރުވަރީ 2011

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޕޯލެންޑް ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އާ ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރު ކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި
21 ފެބުރުވަރީ 2011, ޚަބަރު
New Polish Ambassador Presents Credentials to the President
21 February 2011, Press Release