Photo Album

President's visit to Kaafu Atoll Kaashidhoo

19 January 2011

Related Articles

ރައްޔިތުންނަށް ވެވަޑައިގެންފައިވާ ވަޢުދުތައް ފުއްދެވުމުގައި، ސަރުކާރަށް ހޯއްދެވިފައިވާ ކުރިއެރުމާމެދު ހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
19 ޖަނަވަރީ 2011, ޚަބަރު
President Encouraged by the Government’s Achievements in Delivering its Pledges
19 January 2011, Press Release