Photo Album

Press Conference on Maldives' participation at the 4th SIDS

23 May 2024

Related Articles

ހަތަރުވަނަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންފަރެންސް އޮން ސްމޯލް އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސްޓޭޓްސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް މާދަމާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފުރާވަޑައިގަންނަވާނެ – ޗީފް ސްޕޯކްސްޕާސަން
23 މޭ 2024, ޚަބަރު
The President scheduled to depart tomorrow to attend the Fourth International Conference on Small Island Developing States (SIDS) - Chief Spokesperson
23 May 2024, Press Release